Wasting time will never be the same again.Tijdverspillen zal nooit meer hetzelfde zijn.

Cato's remark

Cato the elder (Marcus Porcius Cato Censorius maior) was a Roman senator that concluded every speech with the remark that he thought that Carthage should be destroyed.

It took some time, but eventually Rome destroyed Carthage in 146 before Christ, 3 years after Cato died,

That’s why I call the proposition on every page of this website Cato’s remark.


Cato's remark this year:

Furthermore I propose that every European should be able to choose the country of which he will be a resident.

(We ourself lean toward Iceland, as they have seriously tackled the energy problem and thus the climate problem, have long summer nights and are rightfully afraid of elves and trolls. Of course they also have nasty habits, like killing whales. On the other hand a many mother herring must have thought the same about the Dutch)

Unfortunately, like we can choose every supermarket as long as it’s name is Albert Heyn, as a resident of Amsterdam we are stuck with the Netherlands. We grit our teeth and put up with it.

Cato's opmerking

Cato de oudere (Marcus Porcius Cato Censorius maior) was een senator van Rome die iedere door hem gehouden rede afsloot met de opmerking dat hij vond dat Carthago vernietigd moest worden.

Hoewel het enige tijd duurde kreeg hij op den duur zijn zin en vernietigde Rome Carthago in 146 voor Christus, 3 jaar nadat Cato overleden was.

Vandaar dat ik de stelling die op iedere pagina van deze website voorkomt de Cato opmerking noem.

De verplichte Cato opmerking is dit jaar:

Verder stel ik dat Europeanen moeten kunnen kiezen van welke EU-staat zij onderdaan willen zijn.

(Wijzelf neigen naar IJsland, omdat ze daar het energie probleem serieus hebben aangepakt, lange zomer avonden hebben en terecht bang zijn voor kabouters. Hoewel we het niet eens zijn met de jacht op walvissen van de IJslanders, beseffen we aan de andere kant dat de jacht op haring van de Nederlanders ook menige haringmoeder tot wanhoop heeft gedreven.)

Helaas zijn we, net als dat we iedere supermarkt kunnen kiezen als het maar Albert Heijn is, als ingezetene van Amsterdam voorlopig opgescheept met Nederland. We zetten de tanden op elkaar en doen het daar voorlopig maar mee.